Love og regler

Vejle og Omegns Fjerkræklub

Love for Vejle og Omegns Fjerkræklub - V-O-F


 

§§ Love


Paragraf 1: Navn og hjemstedForeningens navn er: Vejle og Omegns Fjerkræklub.


Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.


Vejle og Omegns Fjerkræklub er en lokalafdeling af Danmarks Fjerkræavlerforening.


Klubbens formål er at fremme interessen og glæden for racefjerkræ indenfor lokalområdet. Til fjerkræ regnes: Høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer samt alle arter af sirfjerkræ.Paragraf 2: Aktive og Passive medlemmerEnhver kan optages som medlem af foreningen. Aktive medlemmer i klubben skal samtidig være gyldigt medlem i Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. Passive medlemmer kan optages, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret i klubanliggender. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling, der afholdes en gang hvert år i februar måned. Kontingent betales via postgiro, direkte til kassereren eller gennem netbank, forfalder 1. januar, og betales senest 15. februar.


Kontingent skal dog være betalt for at have stemmeret på ordinær generalforsamling.Paragraf 3: RegnskabsåretRegnskabet går fra 1. januar til og med 31. december. Udmeldelse af foreningen skal foregå skriftligt en måned før regnskabsåret ophører. Er dette ikke sket rettidigt, har medlemmet pligt til at betale for det kommende år.Paragraf 4: ÆresmedlemmerÆresmedlemmer kan indstilles af en enstemmig bestyrelse og udnævnes på den ordinære generalforsamling.Paragraf 5: Udelukkelse af et medlemBestyrelsen kan udelukke et medlem midlertidigt, hvis man finder grund dertil, hvorefter endelig afgørelse om udelukkelse finder sted på den ordinære generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de mødte medlemmer skal stemme derfor.Paragraf 6: KlubbestyrelsesmedlemmerForeningen består af en bestyrelse, der udgør 5 medlemmer. Klubbestyrelsesmedlemmerne må ikke være i bestyrelsen for andre lokalklubber under D.F.f.R.. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen for 1 år af gangen. De øvrige vælges for 2 år og afgår skiftevis hvert år. Bestyrelsen vælger selv af sin midte næstformand, kasserer og sekretær, ligesom bestyrelsen selv fordeler øvrige forretninger mellem sig. Desuden vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for 1 år ad gangen.Paragraf 7: Dagsorden på generalforsamlingDagsorden på generalforsamling skal indeholde følgende punkter:    Valg af dirigent


    Valg af stemmetællere


    Formandens beretning


    Det reviderede regnskab fremlægges


    Indkomne forslag vedr. klubben


    Indkomne forslag til D.F.f.R`s repræsentantskabsmøde


    Arbejdsplan for kommende år


    Valg af bestyrelse


    Valg af suppleanter og revisorer


    Valg af klubrepræsentant til D.F.f.R`s repræsentantskabsmøde


    Indstilling af medlemmer til udvalg i D.F.f.R`s ( ulige år )


    EventueltParagraf 8: GeneralforsamlingenGeneralforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og afgør alle tvistligheder, da ingen retssag må finde sted. Generalforsamlingen skal annonceres senest 14 dage før afholdelsen i D.F.f.R.’s medlemsblad, V.O.F. posten eller ved brev til samtlige medlemmer. Regnskabet skal være revideret og forelægges medlemmerne til godkendelse.


Der foretages valg ifølge paragraf 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling og da kun med 2/3 stemmers flertal. Alle afstemninger skal, hvis det ønskes, foregå skriftligt, og afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog undtagen hvis paragraf 5 eller paragraf 10 træder i kraft.Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Lovændringer og forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og de skal være skriftlige. Ved klubbens generalforsamling har passive medlemmer samt ungdomsmedlemmer (indtil 18 år) ikke stemmeret, ligesom de ej heller er valgbare.Paragraf 9: Ekstraordinær generalforsamlingEkstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når et flertal af bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af medlemmer, der skriftligt anmoder derom, og samtidig opgiver forslag eller andet, man ønsker til behandling.


Generalforsamlingen skal afholdes inden 1 mdr. efter anmodningen er fremsat.


Medlemmer af D.F.f.R`s hovedbestyrelse har ret til at overvære klubbens møder


og generalforsamlinger og kan deltage i disse forhandlinger, dog uden stemmeret.
Paragraf 10: Opløsning af klubbenFjerkræklubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig, i den anledning, indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og når det skriftlig er meddelt medlemmerne dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.


Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsning af klubben.


Fjerkræklubbens matrialer, aktiver, passiver og evt. pokaler deponeres ved D.F.f.R.


For senere at komme en genopstartet lokalklub til nytte.
Ovenstående er udarbejdet i henhold til D.F.f.R.’s gældende love og vedtægter.Opdateret Vejle, d. 22/2-2000Opdateret 19 februar 2008Opdateret og rettet til efter de nye vedtægter for klubber under D.F.f.R . 2009Vedtaget på klubbens generalforsamling. Vejle den. 23 Februar 2010

Målsætning for V-O-FVejle og Omegns Fjerkræklub - V-O-F - har til formål at fremme opdræt af racefjerkræ i lokalområdet, som er Vejle, Fredericia og Hedensted Kommune


Kontakt - formand


Ove Sørensen

Mobil 20 71 82 28

Copyright - v-o-f.dk - 2015

Love